Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์วารสารกรมตรวจฯ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 125 ประจำเดือน กันยายน 2558

สารบัญ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 "CLEAR TO ClEAN" พัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชี พร้อมตรวจสอบบัญชี  สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ 
 
(หน้า 2 - 3)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
"ฮักกั๋นเมินมั่น กึ๊ดเติงหากั๋นตลอดไป"
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีประกาศเกียติคุณและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณาอายุราชการ ประจำปี 2558

(หน้า 4)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณระดับดีเลิศ ด้านการเบิกจ่าย
จากกรมบัญชีกลาง
(หน้า 5)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10 ของดี...มีผลงานเด่น
สตส.ปทุมธานี ร่วมขับเคลื่อนกลยุทธิ์การบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรวิกฤตภัยแล้ง (ในเขตพื้นที่ 22 จังหวัด ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 
 (หน้า 6)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส. จันทบุรี ส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกรในพื้นที่ "ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี"  
 
(หน้า 7)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.บุรีรัมย์  สอนแนะการทำบัญชีโครงการ
"ต้นกล้านักบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน"

(หน้า 8)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.ศรีษะเกษ  หนุนนักเรียนเยาวชน เป็นต้นกล้านักบัญชี 
สร้างความเข้มแข็งสู่ครอบครัวและชุมชน

(หน้า 9)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.หนองคาย ส่งเสิรมภูมิปัญญาทางบัญชีในกิจกรรม "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดุการผลิตใหม่ (FIELD DAY)
 
(หน้า 10)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตท.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งครูบัญชีอาสา จัดสัมมนา
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครุบัญชี)" ระดับภาคประจำปี 2558 
(หน้า 11)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
วิสาหกิจชุมชนต้นบุญ จ.แม่ฮ่องสอน
นำบัญชีชี้ทาง สร้างความสำเร็จ
 
(หน้า 12)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส. สุราษฎร์ธานี
ขับเคลื่อนการทำบัญชีสู่ "บ้าน วัด โรงเรียน"
(หน้า 13)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.ตรัง 
สร้างนวัตกรรมความคิด "1 ผู้สอบบัญชี 1 สหกรณ์ในฝัน"
(หน้า 14)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
วิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินชุมชนหนองพันจันทร์สถานบันแห่งความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน เพื่อชมุชน
(หน้า 15)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คู่มือมนุษย์ตอนที่ (3/8) โดยพุทธทาสภิกขุ
เรื่องลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง : ไตรลักษณ์
(หน้า 16)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
การทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ตามกฏหมายใหม่ (หนึ่ง)
(หน้า 17)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ยีนส์เก่าอย่าทิ้ง นำมา DIY ที่ใส่ของกันเถอะ
(หน้า 18)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
แอ่วเมืองเชียงใหม่ แวะไหว้ "พระธาตุดอยสุเทพ"
(หน้า 19)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Hot Issue
(หน้า 20)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional