Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 183/2550 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปฎิบัติการแทน (01/05/2550)
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 7/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่ (17/04/2546)
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 6/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (17/04/2546)
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 3/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (17/04/2546)
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 2/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายกิจการสหกรณ์ (17/04/2546)
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 1/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ (17/04/2546)
     
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม) (10/03/2564)
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม) (28/08/2562)
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 3/2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (15/07/2562)
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่องมอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (27/05/2562)
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 1/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์ (27/05/2562)
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ที่ 17/2560 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ยกเว้นการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์ฯ (ยกเลิก) (20/10/2560)
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2560 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (ยกเลิก) (01/03/2560)
คำสั่งนายะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ (28/03/2559)
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 278/2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่อง ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์กำหนดเรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีที่ขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ และคำแนะนำแนวทางปฏิบัติ (06/02/2559)
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 721/2546 เรื่องให้รองนายทะเบียนสหกรณ์และพนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ (05/02/2559)
     
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel