Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์โครงการสำคัญ
โครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562
2. รายละเอียดโครงการพระราชดำริ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด โครงการ
Road Map 28
     
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด โครงการ
Road Map 29
2.2.1 โครงการบูรณาการตามพระราชดำริ 7 โครงการ
(1) โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
(2) โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
(3) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี
(4) โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
(5) โครงการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
(6) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(7) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.2.2 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
     
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด โครงการ
Road Map 30
     
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียด โครงการ
Road Map 31
     
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียด โครงการ
Road Map 32
     
โครงการศิลปาชีพ
รายละเอียด โครงการ
Road Map 33
     
โครงการหลวง
รายละเอียด โครงการ
Road Map 34
     
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
รายละเอียด โครงการ
Road Map 35
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional