Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
บันทึกข้อตกลง 7 หน่วยงาน
บันทึกข้อตกลง 7 หน่วยงาน
บันทึกข้อตกลง 7 หน่วยงาน
     
1. แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ที่ กษ 0404/ว 63 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561
กษ 0404/ว 63 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561
     
2. ระบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ
     
3. การสนับสนุนวิทยากร กรณีหน่วยงานทั้ง 6 แห่ง ดำเนินการจัดอบรม
     
3.1 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีและงบการเงินได้
หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน เป้าหมาย สำหรับกลุ่มสหกรณ์ที่จัดทำบัญชีไม่ได้เลย
หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นกลาง เป้าหมาย สำหรับกลุ่มสหกรณ์ที่จัดทำบัญชีขั้นต้นได้และทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้
หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง เป้าหมาย สำหรับกลุ่มสหกรณ์ที่จัดทำงบทดลองได้และทำบัญชีขั้นปลายได้
     
3.2 ตารางกำหนดการอบรม
ตารางการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
ตารางการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นกลาง
ตารางการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง
     
3.3 เอกสารประกอบการบรรยาย
สหกรณ์บ้านมั่นคง
สหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์บริการเดินรถ
     
4. ข่าวการจัดอบรมของหน่วยงานต่างๆ
แผนการจัดอบรมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด
แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
แผนการจัดอบรมกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
     
5. รายชื่อสหกรณ์และรายชื่อผู้ผ่านการอบรม พร้อมภาพการอบรม
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด
     
6. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าสหกรณ์ที่ได้รับการอบรมไปแล้ว (สำหรับ สตส. และ สตท. 1 - 10)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด
     
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel