Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์วารสารกรมตรวจฯ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 109 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

สารบัญ

กตส.เชิดชูครูบัญชี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูบัญชี
ดีเด่นทั่วประเทศ
(หน้า 2 - 3)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สร้างเวชนียสถาน ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน 
(หน้า 4 - 5)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์ไทย ไตรมาส 4/2556
(หน้า 6 - 7)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คู้มือมนุษย์ (ตอนที่ 2/2)
โดย พุทธทาสภิกขุ
(หน้า 8)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โรคบ้างาน อันตรายปวดคอร้าวลึก
(หน้า 9)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10 ของดี...มีผลงานเด่น
กตส.พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการ
(หน้า 10)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
บัญชีช่วยวางแผน เสริมประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ
ให้วิสาหกิจชุมชนทอผ้าสไบขิด อ.นาดูน
จ.มหาสารคาม 
(หน้า 11)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ช่วยบริหารงาน สร้างความสำเร็จให้ สกก.หนองควาย จำกัด
จ.ขอนแก่น 
(หน้า 12)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
"บุญเป็ง จันต๊ะภา" จากคนล้มเหลว มีหนี้สิน สู่ครูบัญชีดีเด่น ปราชญ์เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง
 (หน้า 13)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
วิสาหกิจชุมชนบ้านปากน้ำ จ.กระบี่ ชูสมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สร้างชุมชนเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ 
(หน้า 14)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา จำกัด นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรพัฒนางานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 
(หน้า 15)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Hot Issue อตส.ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(หน้า 16)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional