Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์Gin Conference 2560


 • การเข้าระบบคลิกที่นี่

 ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2560
ยกเลิกวันอมรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการปฎิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์สู่สากล ผ่าน Web Conference
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่อง การเฉลยข้อสอบการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ ครั้งที่ 1/2560
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เสรืมสร้างคุณธรรม และปลูกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน Web conference
ขอเปลี่ยนวันอบรมการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร อ่านเพื่อเรียนรู้ (Read and Learn) ผ่าน ระบบ Web Conference
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชีผ่านระบบ Web Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิชาการสำหรับข้าราชการที่อยู่ในข่ายเข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงาน ปี 2560
อ่านทั้งหมด..     
ปีงบประมาณ 2559
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2559
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและการจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาพิจารณ์
ขอความร่วมมือในการถ่ายทอดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชีและหลักสูตร รายงานการสอบบัญชี ผ่านระบบ Web Conference
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2559
ขอความร่วมมือในการอำนวยควมสะดวกในการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ผ่านระบบ Web Conference
เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญบีสหกรณ์ ครั้งที่ 2-2559
ตารางแผนการขอใช้งานระบบ Web Conference ปีงบประมาณ 2559 (จากการสำรวจ)
อ่านทั้งหมด..     
สรุปการใช้ระบบงาน Conference
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2561
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2560
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2559
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2558
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2557
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2556
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2555
อ่านทั้งหมด..     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional