Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


Virtual Meetings

ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินเวลา 3 เดือน (เมษายน - 30 มิถุนายน 2563)


 • การเข้าใช้งานระบบ กรุณาคลิกที่นี่
 • ขอความกรุณาประสานงานเจ้าหน้าที่กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นางสาวอัจฉรา แก้วละเอียด หรือ
  นางสาวปรียาภา ขำคม โทรศัพท์ 0 2281 2781
  เพื่อยืนยันการจองห้องประชุม ขอขอบพระคุณค่ะ

 ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


Gin Conference 2560


 • การเข้าระบบคลิกที่นี่

 ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ปีงบประมาณ 2563
ขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบ GIN Conference พร้อมเจ้าหน้าที่ (27/08/2563)
ขอความอนุคราะห์บุคลากรเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม ผ่าน Web Conference รุ่นที่ 3 (31/07/2563)
ขอใช้ระบบ Gin Conference และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (30/07/2563)
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านระบบ Web Conference (29/07/2563)
ขออนุญาตให้บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (20/07/2563)
ขอความอนุคราะห์บุคลากรเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม ผ่าน Web Conference รุ่นที่ 2 (17/07/2563)
ขออนุญาตใช้ระบบ Web Conference (09/07/2563)
ขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบ GIN Conference พร้อมเจ้าหน้าที่ (02/07/2563)
อ่านทั้งหมด..     
ปีงบประมาณ 2562
ขอเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านระบบ Web Conference เรื่องการประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ... (10/09/2562)
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 (31/07/2562)
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (22/07/2562)
การมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน Web Conference (22/04/2562)
ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในห้องประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการทำแบบประเมินผลออนไลน์ (21/03/2562)
ขออนุมัติจัดกิจกรรม Unit School หัวข้อ แนะแนวการทำข้อสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษและวิชาที่จำเป็นอื่น ๆ (21/01/2562)
ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอด Video Conference ในการตรวจนับคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (14/12/2561)
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการสร้างความรูู้ความเข้าใจ ผ่าน Web Conference เรื่องการสร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย (12/11/2561)
อ่านทั้งหมด..     
ปีงบประมาณ 2561
ขอความอนุเคราะห์การเสริมสร้างความรู้ทางไกลด้วนระบบ Web Conference เรื่องการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (20/07/2561)
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) (28/06/2561)
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องโครงการประเมินสถาพภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและชี้แจงแบบประเมิน (12/06/2561)
ขออนุมัติโครงการอบรมเพื่อแนะแนวการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Web Conference (17/05/2561)
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถฯ ผ่าน Web Conference เรื่องประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ และดำเนินการทดสอบ (05/04/2561)
ขอนุญาตจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) โดยการ Web Conference (12/01/2561)
ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ Web Conference เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรในองค์กรภาครัฐ (10/01/2561)
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ ฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3 /2560 ผ่าน Web Conference (18/12/2560)
อ่านทั้งหมด..     
ปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2560 (05/04/2560)
ยกเลิกวันอมรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการปฎิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์สู่สากล ผ่าน Web Conference (05/04/2560)
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560 (05/04/2560)
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่อง การเฉลยข้อสอบการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ ครั้งที่ 1/2560 (05/04/2560)
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เสรืมสร้างคุณธรรม และปลูกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน Web conference (05/04/2560)
ขอเปลี่ยนวันอบรมการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร อ่านเพื่อเรียนรู้ (Read and Learn) ผ่าน ระบบ Web Conference (05/04/2560)
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชีผ่านระบบ Web Conference (08/02/2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิชาการสำหรับข้าราชการที่อยู่ในข่ายเข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงาน ปี 2560 (18/01/2560)
อ่านทั้งหมด..     
สรุปการใช้ระบบงาน Conference
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2562
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2561
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2560
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2559
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2558
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2557
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2556
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2555
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional