Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา
ประกาศ ขอบเขตของงาน (TOR)การจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่่องโครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการทำงานบนเครือข่ายแบบ IPV6 ประจำปีงบประมาณ 2559
     
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศ แก้ไข รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสารที่ทำการกตส.ปีงบประมาณ 2558 แก้ไข
ประกาศ แก้ไข ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสารที่กตส. ปีงบประมาณ 2558 แก้ไข
ประกาศ รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสารที่ทำการกตส.ประจำปี 2558
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสารที่กตส. ประจำปี 2558
     
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคาเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (AntiVirus)
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการบำรุงรักษาระบบป้องกันเมล์ไม่พึงประสงค์ (Spam Mail) ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุกรักษาระบบป้องกันเมล์ไม่พึงประสงค์ (Spam Mail)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและพนักงานเดินเอกสาร
     
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวิดีทัศน์"ครูบัญชีอาสา" ส่งเสริมการทำบัญชีสู่วิถีพอเพียง
ประกาศ สตท.10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
ประกาศ สตส.อุทัยธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน 1 รายการ
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
     
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554
สตส.ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน ๑ รายการ
สตส.พระนครศรีอยุธยา สตส.สมุทรปราการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
สตส.สมุทรปราการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน ๑ รายการ
สตส.ระยอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจานวน 1 รายการ
ประกาศ สตส.ตราด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน ๑ รายการ
     
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2553
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน 190 รายการ
สตท.10 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน 5 รายการ
สอบราคาจ้างเหมาแพร่กระจายองค์ความรู้
ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
     
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2552
สตท.5 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
สตท.5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
สตท.6 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (จำนวน 2 คัน) ครั้งที่ 2
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (จำนวน 2 คัน)
     
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel