Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์     โครงสร้าง ICT
 
ผู้บริหารระดับสูง (CEO)
   (นายสมปอง อินทร์ทอง)
   
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
   (นางกฤษณา กฤษณวรรณ)
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   (นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง)
กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   (นางสาวกนกพรรณ ชำนาญกิจ)
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์
   (นายทิชา คงห้วยรอบ)

          กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
             (นางสาวภักดี ตาติยะ)
            กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
              (นางสาวอณัศยา ชาวเวียง) 
          กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
             (นางวัชรี   วัชระสีมานันท์)
            กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
              (นางวัลดี  แก้วพรหม ) รักษาการผอ.กลุ่ม ฯ
คำสั่งแต่งตั้ง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO

  ที่ 213/2559

  ที่ 29/2553

 

  ที่ 993/2553

 

  ที่ 1029/2554

 

  ที่ 876 (ก)/2556

 

  ที่ 812/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ที่ 189/2557


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional