กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน้าหลัก
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
อาคารอนุรักษ์
สถานที่ตั้ง
ทำเนียบ
E-Learning
การให้บริการทางด้าน IT
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Web link
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สหกรณ์ออมทรัพย์
Intranet
check email
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
บทความที่น่าสนใจ


อ่านทั้งหมด


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1193271

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com

โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ปีงบประมาณ 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น) ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีอย่างยั่งยืน) ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563


อ่านทั้งหมด

แบบกำกับการปฏิบัติงานครูบัญชี ปี 2563


อ่านทั้งหมด

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ สตท.1-10 ปี 2563


อ่านทั้งหมด