ทำเนียบ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (ขอนแก่น)
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โทรศัพท์ 0-4342-4780
นางสุนันทา เทพสาร โทรสาร 0-4342-4781
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2687
  โทรภายใน -
  E-mail address
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
และการสอบบัญชี
โทรศัพท์ 0 4224 4829
นางปนัดดา ทองเหลือง โทรสาร 0 4222 1033
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 3268 5264 
  โทรภายใน -
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4324 1069
นายภาสกร เลาหวณิช โทรสาร 0 4324 1069 ต่อ 105
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 5716 2560
โทรภายใน 40589
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เลย
โทรศัพท์ 0 4281 1390
นางนัคมน เงินมั่น
โทรสาร 0 4281 1390
 
โทรศัพท์เคลื่อนที่
08 9569 1096
  โทรภายใน 46789
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สกลนคร
โทรศัพท์ 0 4271 6719
นางสาวอุมาพร เจริญราช โทรสาร 0 4271 4958
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9569 1095
  โทรภายใน 48583
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองคาย
โทรศัพท์ 0 4241 2360
นางสาวศุภรดา โยธาทัย โทรสาร 0 4241 2897
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9569 1092 
  โทรภายใน 46189
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
บึงกาฬ
โทรศัพท์ 0 4249 1527
นางดวงจันทร์ ปาสาเน โทรสาร 0 4249 1527
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1836 8423
  โทรภายใน -
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0 4231 6718
นางมณีรัตน์ ปัตติยะ โทรสาร 0 4231 6718
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9569 1091
  โทรภายใน 47389
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุดรธานี
โทรศัพท์
0 4224 4118
นางโสภิดา แก้วสุฟอง โทรสาร 0 4232 6117
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 1661 4422
โทรภายใน 45589
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม
โทรศัพท์ 0 4251 4062
นางหวานใจ สาแก่งทราย โทรสาร 0 4251 4062
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9569 1094
  โทรภายใน 47982
  E-mail address