ทำเนียบ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 (อุบลราชธานี)
 
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 โทรศัพท์ 0 4532 3777
นายมงคล พวงศรี โทรสาร 0 4532 2362
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2416
  โทรภายใน 38969
  E-mail address
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
และการสอบบัญชี
โทรศัพท์
0 4532 1856
0 4532 1893
นายบุญจันทร์ แม้นศิริ (รษก.)
โทรสาร 0 4532 2362
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 5716 2554
  โทรภายใน 38969
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4532 2669
นางลำพูน ใจกล้า
โทรสาร
0 4526 9468 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9280 1128
โทรภายใน 38968
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ยโสธร
โทรศัพท์ 0 4571 2224
นางสาวบุษบา ปุรณะ โทรสาร 0 4572 5075
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9280 1127 
โทรภายใน 43589
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0 4351 1888
นางรัศมี คุณธรรม โทรสาร 0 4351 5600
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9569 1101
โทรภายใน 42362
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
มุกดาหาร
โทรศัพท์ 0 4263 1401
นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ โทรสาร 0 4263 1401
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9569 1102 
  โทรภายใน 49189
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อำนาจเจริญ
โทรศัพท์
0 4552 3045
นาย ไมตรี สายจันดา โทรสาร 0 4552 3046
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9280 1124 
  โทรภายใน 44189
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
0 4381 2083
0 4381 4713
นางสาวจันทรา นรศาสตร์ โทรสาร 0 4381 5365
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2376
  โทรภายใน 41186
  E-mail address

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0 4561 1869
นางจารุวรรณ มาลาศรี โทรสาร 0 4561 3497
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1717 8987 
โทรภายใน 38359
  E-mail address