ทำเนียบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
 
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2628 5765
นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ โทรสาร 0 2282 1105
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9569 1093
  โทรภายใน 2345
  E-mail address suthept@cad.go.th
    prodev@cad.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2281 4725
นาง พจนีย์ เขียวสระคู โทรสาร 0 2282 1105
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ -
  โทรภายใน 2348
  E-mail address genpro@cad.go.th
     

กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการงิน โทรศัพท์ 0 2628 5018
นางวัลดี แก้วพรหม โทรสาร -
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2369
  โทรภายใน 4302
  E-mail address statistic@cad.go.th
     

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0 2281 4212
นายทิชา คงห้วยรอบ โทรสาร 0 2282 1150
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9967 2157
  โทรภายใน 4343
  E-mail address itaudit@cad.go.th
     

กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0 2281 4212
นางหิรัญญา สุนทรพินิจ โทรสาร -
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8282 4602
  โทรภายใน 4311
  E-mail address accsoft@cad.go.th
     

กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0 2281 2714
นางสาว อัจฉรา แก้วละเอียด โทรสาร 0 2628 5014
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ -
  โทรภายใน 4328
  E-mail address netgrp@cad.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล โทรศัพท์ 0 2282 3913
นางสาวภักดี ตาติยะ โทรสาร -
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2261 5785
  โทรภายใน 4325
  E-mail address isdgrp@cad.go.th
     

กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2281 4156
นางสาวกัญญาภัทร ลี้หยง โทรสาร 0 2281 4156
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9967 2153
  โทรภายใน 4332
  E-mail address issec@cad.go.th

 </>