กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน้าหลัก
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
อาคารอนุรักษ์
สถานที่ตั้ง
ทำเนียบ
E-Learning
การให้บริการทางด้าน IT
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Web link
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สหกรณ์ออมทรัพย์
Intranet
check email
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
บทความที่น่าสนใจ


อ่านทั้งหมด


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1193271

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com

ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
มล.อุดม ทินกร
พ.ศ. 2495 - 2505
นายสละ วีรเธียร
พ.ศ. 2502-2509
ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์
พ.ศ. 2509-2519
นายสำรวย อุเทนสุต
พ.ศ. 2519-2524
นายเชิญ บำรุงวงศ์
พ.ศ. 2524-2525
นายประวัติ จาติกวนิช
พ.ศ. 2525-2529
นายอนันต์ ชำนาญกิจ
พ.ศ. 2529-2535
นายสุภาพ เศวตาสัย
พ.ศ. 2535-2536
นายอนันต์ ชำนาญกิจ
พ.ศ. 2536-2537
นายสมพงษ์ ปองเกษม
พ.ศ. 2537-2539
นายสมพงษ์ ถีรวงศ์
พ.ศ. 2539-2540
นางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต
พ.ศ. 2540-2541
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ พ.ศ. 2541-2547
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
พ.ศ. 2547-2548
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
พ.ศ. 2548-2549
นายเรืองชัย บุญญานันต์
พ.ศ. 2549-2551
นายศุภชัย บานพับทอง
พ.ศ. 2551-2552
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
พ.ศ. 2552-2553
นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี
พ.ศ. 2553-2554
นายจักรี สุจริตธรรม
พ.ศ. 2554-2555
นายวิจักร อากัปกริยา
พ.ศ. 2555-2556
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
พ.ศ. 2556-2558
นายสมปอง อินทร์ทอง
พ.ศ. 2558-2559
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
พ.ศ. 2559-2560

 
 
นายโอภาส ทองยงค์
พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน