Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ขยายองค์ความรู้ทางบัญชีแก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา  นำโดย นางสาวสุรางค์  สังขะสัญญา นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ยะลา
จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ในระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2553 
โดยมีการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรนำไปถ่ายทอดแก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรทั้งภายนอกและ
ภายใต้โครงการพลิกฟื้นสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional