Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.เดินหน้าระบบสหกรณ์อิสลาม ชู 7 ระบบงานหลักเข้าพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคใต้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนา
มาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อิสลาม 54 แห่ง ในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด โดยมี
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมมอบ
เกียรติบัตรและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์อิสลาม 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่
7 มกราคม 2553

         นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า สหกรณ์
อิสลามเป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนในรูปแบบของสหกรณ์ประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งปี 2552  ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่
12 จังหวัด มีจำนวน 54 สหกรณ์ สมาชิก 93,557 คน ทุนดำเนินงาน 1,981.15 ล้านบาท 
ดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน มูลค่า 1,532.09 ล้านบาท ให้สินเชื่อ 534.95 ล้านบาท จัดหา
สินค้ามาจำหน่าย 460.25 ล้านบาท รวบรวมผลิตผล/แปรรูป 29.61 ล้านบาท และ
ให้บริการ 0.03 ล้านบาท รวมการดำเนินธุรกิจหลัก  2,556.92 ล้านบาท  รายได้รวม
606.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 585.59 ล้านบาท กำไรสุทธิ 20.98 ล้านบาท
       เพื่อให้สหกรณ์เหล่านี้เดินหน้าและพัฒนาระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในภายภาคหน้า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐาน
การบัญชี ในรูปแบบการส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์อิสลามในการ
ประมวลผลข้อมูล  ระบบงานหลักซึ่งประกอบด้วย ระบบสมาชิกและหุ้น เป็นระบบที่
จัดการฐานข้อมูลประวัติสมาชิกและค่าหุ้นที่สมาชิกแต่ละคนถือในสหกรณ์ 
ระบบ
สินเชื่อไม่มีดอกเบี้ย
ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น สินเชื่อ มุรอบะหะฮ  และสินเชื่อ
กอรดุล หะซัน หลักการทำงานของระบบนี้ คือไม่มีการคิดดอกเบี้ยซึ่งเป็นไปตามหลัก
ศาสนาอิสลาม  ระบบเงินรับฝากไม่มีดอกเบี้ย  สำหรับการจัดการข้อมูลการรับฝากเงิน
จากสมาชิก ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากประเภทวาดีอะฮ และ เงินฝากประเภท  
มูฎอรอบะฮ  หลักการทำงานของระบบนี้ คือ ไม่มีการคิดดอกเบี้ยเช่นเดียวกับระบบ
สินเชื่อ ระบบสินค้า  อันเป็นระบบจัดการข้อมูลการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและการ
รวบรวมผลิตผลและแปรรูป  ระบบกองทุนตะกาฟุล  เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการ
จัดการข้อมูลของกองทุนตะกาฟุลที่สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิก 
ระบบบัญชีแยก
ประเภท
  เป็นระบบที่ใช้จัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ และ
ระบบประมวลผล ทำหน้าที่ในการคำนวณ ค่าซากาต เป็นผลตอบแทนให้แก่สมาชิก
และประมวลผลเพื่อคำนวณค่าตอบแทนเงินฝาก ให้สมาชิกผู้ฝากเงิน ซึ่งการคำนวณ
ดังกล่าวจะต้องกระทำให้ถูกต้องตามหลักศาสนา
       อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ  2551- 2552  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนา
ในลักษณะของการจัดหาและมอบสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์  และพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์ให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่ได้รับมอบไปแล้วได้อย่างถูกต้องและบังเกิดผล
สำหรับสหกรณ์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ภาคกลาง 
รวมจำนวน 19 สหกรณ์ 
ส่วนในปีงบประมาณ 2553 – 2554 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีเป้าหมายดำเนินการ
พัฒนาในรูปแบบของการจัดหาและมอบสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากร สำหรับสหกรณ์ อีกจำนวน 35 สหกรณ์ จำแนกเป็นเขตพื้นที่ภาคใต้จำนวน
33 สหกรณ์  และเขตพื้นที่ภาคกลางจำนวน 2 สหกรณ์
      ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อิสลามบรรลุ
เป้าหมายและบังเกิดผลอย่างแท้จริง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดให้มีการประชุม
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อิสลาม 54 แห่ง
ในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
อัศศิดดีก จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตร และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์อิสลามแก่สหกรณ์ที่เข้า
โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จำนวน 5 สหกรณ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน
      กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่องการพัฒนามาตรฐานการ
บัญชีสหกรณ์อิสลามบนความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ สำหรับ 35 สหกรณ์ให้มีความพร้อมอย่าง
เพียงพอ และแผนปฏิบัติการสำหรับ 19 สหกรณ์ ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานการ
บัญชีแล้วให้สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ในการกำกับดูแลตนเอง ก่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบข้อมูลของ
สหกรณ์ สามารถใช้ระบบเตือนภัยบนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน นำมากำหนด
แผนกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจของสหกรณ์ และในที่สุดสหกรณ์จะสามารถพึ่ง
ตัวเองได้อย่างยั่งยืน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional