Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เทคโนโลยีฯ สงขลา นำร่อง CPCA Program หลักสูตรสร้างอาชีพผู้สอบบัญชีสหกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา นำร่องเปิดตัวหลักสูตร
"CPCA Program" สร้างมาตรฐานองค์ความรู้ผลิต "นักบัญชีสหกรณ์" รุ่นใหม่
โดยมีนักศึกษากว่า 300 คน ให้ความสนใจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553

       นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า การพัฒนา
สถาบันภาคสหกรณ์ให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้นั้น  ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
คือ การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถด้านการบัญชีและการสอบบัญชี  แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งภาค
การศึกษานั้น นับว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการร่วมพัฒนาบุคลากร ด้านการบัญชีและ
การสอบบัญชีภาคสหกรณ์  ตั้งแต่การสร้างมาตรฐานองค์ความรู้ และความร่วมมือทาง
วิชาการด้านต่างๆ
       ล่าสุด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันการศึกษา 11 แห่ง ทั่วประเทศ
วางหลักสูตร CPCA ( Certified Pre Coop. Accountant Program) เพื่อเติมเต็มความรู้
พิเศษด้านสหกรณ์แก่นักศึกษาในขณะที่ยังศึกษาอยู่ในสถาบัน และเป็นการสร้างเส้นทาง
อาชีพ “นักบัญชีสหกรณ์” ให้เป็นทางเลือกแก่บัณฑิตจบใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ โดยนักศึกษาที่สนใจหลักสูตร CPCA จะได้รับการศึกษาอบรมใน 3 ระดับ
คือ
CPCA  Level 1  เกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์ ทั้งในเรื่องของกระบวนการรวมกลุ่ม
การจัดการธุรกิจกลุ่ม หลักการพลิกฟื้นธุรกิจภาคสหกรณ์
CPCA  Level 2 เกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณ์ 
และ 
CPCA  Level 3 เกี่ยวกับเครื่องมือ
และกลไก (IT) ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ ทั้งในด้านการบัญชี การสอบบัญชี และระบบ
เตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์
  ซึ่งสถาบันที่ร่วมวางหลักสูตรในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัย   ราชภัฎนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยนครพนม  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
       ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดตัวหลักสูตร CPCA ( Certified Pre Coop. Accountant Program)
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลาเป็นแห่งแรก โดยจัดการประชุม
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับงานสอบบัญชี ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความเข้าใจในรายละเอียดและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าว ก่อนตัดสินใจลงทะเบียนเข้าเป็น "นักศึกษา CPCA Program” ซึ่งได้รับความ
สนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนกว่า 300 คน
 อีกทั้งมีการกำหนดจัดหลักสูตร Summer
Camp นำร่องในการอบรมดังกล่าว ภายในเดือนมีนาคม 2553 ในการนี้
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โดยมี
รองศาสตราจารย์ ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
และรองศาสตราจารย์ เยาวพา ณ นคร ให้การต้อนรับ

       อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กล่าวต่อไปว่า  นักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว จะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงที่สหกรณ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น CCA
หรือ Certified Coop. Auditor  ตลอดจนได้รับการอบรมสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจ
อีกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานจริงในฐานะผู้สอบบัญชีสหกรณ์
      “ เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคการศึกษาในครั้งนี้  จะช่วยยกระดับ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพในธุรกิจสหกรณ์ไทยให้เป็นที่ยอมรับ เพิ่มความมั่นใจให้กับ
บัณฑิตในการปฏิบัติงานสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าว
 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional