Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การประชุมชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการการธนาคาร       นายประสพสิน   แม้นทิม  รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการธนาคาร วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูล
และความเห็นในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการ
ส่งเสริมองค์กรการเงินระดับฐานราก  ให้มีความเข้มแข็ง  รวมถึงข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาองค์กรการเงินระดับฐานราก  ทั้งนี้เพื่อศึกษาและติดตาม
การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  โดยมี พลเรือเอกสุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร
      
ในการประชุมครั้งนี้ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ  กล่าวว่า จากการ
ศึกษาข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เห็นว่ากรมฯมีระบบการทำงาน
และมาตรฐานที่ดี  ซึ่งจะส่งเสริมองค์กรการเงินระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
ในโอกาสต่อไปได้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional