Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว เชิญชวนเด็กและเยาวชนเที่ยวงาน "เด็กไทยหัวใจเกษตร 7 "       เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว 
ณ  ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เชิญชวนเด็กและ
เยาวชนเที่ยวงาน 
"เด็กไทยหัวใจเกษตร 7"
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตด้านการเกษตร
ของไทยที่มีมายาวนานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมความบันเทิง
และร่วมแข่งขันเกมส์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย        
      
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แถลงว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ภายใต้ชื่องาน 
"เด็กไทย
หัวใจเกษตร 7" ภายในงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแบบ "สวนเกษตรสนุก 
สุขแบบพอเพียง" การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้
ถึงพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญกับภาค
เกษตรกรรมมาโดยตลอด  รวมทั้งเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กไทยคิดถึงงานด้าน
การเกษตร  การดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตเดิม ๆ ของคนไทยที่สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักว่าอาชีพเกษตรกร
เป็นอาชีพที่สำคัญมากที่สุดที่เด็ก ๆ ควรให้ความสำคัญมากขึ้น และเพื่อให้
เด็กและผู้ปกครองรวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ภาคเกษตรนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
       สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นการจำลองให้เสมือนสวนสนุก
บนผืนดินเกษตร สนุกสนานกับเครื่องเล่นไทยโบราณที่มีความหลากหลาย
เต็มไปด้วยชีวิตชีวาบนสาระความบันเทิงและการเรียนรู้ ทั้งการแสดงศิลป
วัฒนธรรมไทยดั้งเดิมผสมผสานกับความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
ในปัจจุบัน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปรียบเสมือน
เครื่องเล่นในสวนสนุกที่คอยบริการให้กับเด็ก ๆ ส่วนรูปแบบการจัดงาน
ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจริยภาพ พระราชกรณียกิจ
ด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมที่เด็ก ๆ 
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เช่น การปลูกข้าว การดำนา การเกี่ยวข้าวและการ
ทำเกษตรแบบพอเพียง  การสาธิตการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านจากวัสดุธรรมชาติ 
การสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววังและการทำดอกไม้ผ้า การวาดภาพระบายสี  การฝึก
เป็นผู้ประกาศข่าวในห้องส่งจำลอง  กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยโบราณ
เช่น รีรีข้าวสาน  งูกินหาง มอญซ่อนผ้า ตี่จับ เดินกะลา ม้าก้านกล้วย ม้าเขย่ง
การเล่นว่าว เป็นต้น พบกับเครื่องเล่นงานวัดโบราณ อาทิ ซุ้มปาลูกโป่ง ยิงปืนยาว
โยนห่วง ฯลฯ 
พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์พืช
ไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานฟรี และมีการสอนการทำบัญชีครัวเรือน 
พร้อมของขวัญของรางวัลอีกมากมาย
          จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเด็กประจำปี 2553 "เด็กไทยหัวใจเกษตร 7" 
ภายในแนวคิด "สวนเกษตรสนุก  สุขแบบพอเพียง" ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดรถ
รับ-ส่งไว้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน จากบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าสู่บริเวณงานฟรี ตลอดงาน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional