Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี สอนแนะนำการจดบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือนให้กับเด็กนักเรียนในโครงการความร่วมมือฯ ซี.ซี.เอฟ.      เมื่อวันที่  5 มกราคม  2553  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี 
สนับสนุนวิทยากรด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในหลักสูตร “บัญชีครัวเรือน
สำหรับเด็กและการทำปุ๋ยชีวภาพ” ตามโครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.
จังหวัดอุดรธานี  ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้เด็กรู้จักการจัดทำ
บัญชีครัวเรือน และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุดรธานี
 ให้การสอนแนะวิธีการบันทึกบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
แก่เด็กนักเรียน  ณ โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional