Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้...เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี      สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กาญจนบุรี 
จัด Training  Program Day ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบัน
เกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี 
สร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี
นางสาวศิริวรรณ  ตระกูลศีลธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 1
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี
จำกัด จังหวัดกาญจบุรี  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552
       การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ตลอดจนมาตรฐานการเงินการบัญชี
การควบคุมภายในและการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีในการเตือนภัย
ทางการเงินแก่สหกรณ์  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการ  ผู้จัดการ
ผู้ตรวจสอบสอบกิจการของสหกรณ์และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 17 สหกรณ์
350 คน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพ
ในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ระหว่างกันด้วย
       นอกจากนี้ยังจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารธุรกิจ
ของสหกรณ์ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี
การมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์การเกษตรที่ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทุกระบบ  วิสาหกิจชุมชนที่มีมาตรฐานการบัญชี และมอบใบประกาศ
เกียรติคุณให้แก่เกษตรกรที่จัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ
ดีเด่น ระดับจังหวัด ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ 7 มิติการปรับเปลี่ยน 
การจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่เข้าร่วมงาน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional