Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2553เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2553 ณ บริเวณลาน
เอนกประสงค์และบริเวณโดยรอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  นำโดย
นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์  ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2553 
ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดย
นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
 
โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีสักการะศาลและพระภูมิเจ้าที่
และนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 83 รูป มารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณ
โดยรอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ในการนี้ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวอวยพรแก่ผู้ร่วมงาน
เนื่องในวันปีใหม่ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional