Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการและสร้างองค์ความรู้ทางบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยบริการให้ความรู้การจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมทั้งให้บริการสอนแนะ ให้คำ
ปรึกษาแนะนำการจดบันทึกบัญชีให้แก่นักเรียน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
เพื่อสร้างวินัยทางการเงินและสามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
โอกาสนี้ นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน
ณ วัดใหม่บางคล้า หมู่ที่ 1 ตำบลบางสวน  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional