Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี สร้างวินัยทางการออม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่       เมื่อเร็วๆนี้  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี  ร่วมจัดนิทรรศการ
"คลินิกบัญชี" พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะจัดทำบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างวินัย
ทางการออม ภายในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ วันบ้านดอน
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านลำ  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional