Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ร้อยเอ็ด ดำเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างองค์ความรู้ทางบัญชี      เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ร่วมจัด
นิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีในงานโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมบริการ
ให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และแจกเอกสารสมุดบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน โดยมุ่งหวังให้เยาวชน เกษตรกร และประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับ
ความรู้สามารถในการจัดทำบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจและวางแผนประกอบอาชีพได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็น
จำนวนมาก โอกาสนี้ นายธวัชชัย  ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional