Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี สร้างโอกาสการเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่เดินหน้าสอนแนะจัดทำบัญชี       เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี  ร่วมกับโรงเรียนหนองสำโรง
วิทยา   จัดโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสำหรับเยาวชน หลักสูตร “การจัดทำ
บัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน” ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไก
การบัญชีปี 2552-2553  โดยมีการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนให้กับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3  เพื่อให้ได้
รับโอกาสในการเรียนรู้การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของตนเอง  เป็นการสร้างวินัย
ทางการเงิน และภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง  ให้รู้จักพอประมาณ  มีเหตุผลตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ณ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional