Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สกก.แม่สลอง 2526 จำกัด มั่นใจกลไกการบัญชีช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับมวลสมาชิกได้อย่างยั่งยืน       เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552  นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 
เป็นประธานเปิดงาน "Mobile Visit Day" ภายใต้โครงการ
พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี เพื่อสร้างความเข้าใจ
แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย   
       นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงการริเริ่มโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไก
การบัญชี  รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการ ร่วมกับคณะกรรมการ 
ผู้จัดการ และผู้ตรวจสอบกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด 
พร้อมทั้งได้เปิดเผยว่าการ
พัฒนาธุรกิจของสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
จะช่วยให้สถาบันเกษตรกรสามารถสร้างกำไรเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและชุมชน 
ซึ่งกลไกการบัญชีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างประสิทธิภาพและความ
โปร่งใสแก่สถาบันเกษตรกร สามารถเตือนภัยการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่าง
ทันท่วงที สร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิก และเครือข่ายกลุ่มบุคคลต่าง ๆ
นำมาซึ่ง 4 โอกาสแห่งการปรับเปลี่ยน ทั้งในด้านการเข้าถึงโอกาสองค์ความรู้
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ เข้าถึงโอกาสการรวมกลุ่ม เข้าถึงโอกาส
ทุนดำเนินงานและเข้าถึงโอกาส
ระบบตลาด
       ด้าน นายทวี  ทวีอภิรดีชนะ  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตร
แม่สลอง 2526 จำกัด
กล่าวว่า สหกรณ์เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นฯ
เพราะเห็นว่าโครงการนี้สามารถเชื่อมโยงกลไกทางบัญชีให้มีส่วนสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และะเป็นรากฐานที่สำคัญ
ของประเทศ  ซึ่งจะส่งผลต่อชุมชนและต่อสหกรณ์  เป็นการบูรณาการองค์ความรู้
ด้านมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์  สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนของกระบวน
การสหกรณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับสหกรณ์และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก 
พร้อมทั้งช่วยให้สามารถเข้าถึง 4 โอกาสทั้งด้านความรู้ในการลดต้นทุนและ
เพิ่มรายได้  โอกาสการรวมกลุ่ม  โอกาสทุนดำเนินงาน รวมทั้งโอกาสเข้าถึง
ระบบตลาดได้  ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง 2526 จำกัด จดทะเบียน
เมื่อปี 2547 ปัจจุบันมีสมาชิก 449 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 22 ล้านบาท 
ธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ การรับฝากเงินและให้เงินกู้แก่สมาชิก มูลค่ารวม
21 กว่าล้านบาท 
       โอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
ข้าราชการในสังกัด มอบผ้าห่มให้กับสมาชิกและเกษตรกรบนดอยแม่สลอง
ในวันเดียวกันด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional