Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน...สอนบัญชี สร้างอาชีพ เสริมรายได้ สู่การออมให้กับเยาวชน       เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง 
จัดอบรมความรู้การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านในวง  ตำบลในวงเหนือ  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ภายใต้โครงการชื่อ "มือใหม่  หัดขาย  สร้างรายได้  ด้วยบัญชี" เพื่อมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะในการประกอบอาชีพร่วมกับผู้ปกครอง
ของนักเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  อันจะนำไปสู่
การออมและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional