Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์สาธิตการเกษตรตาม
พระราชดำริฯ ซึ่งโรงเรียนนายร้อยฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐดำเนินงาน อาทิ
การทำนา การปลูกพืชสวนครัว การเพาะเห็ดฟาง การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูก
และแปรรูปสมุนไพร โอกาสนี้ ทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต และได้พระราชทาน
รวงข้าวให้กับหน่วยงานต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้

       ในการนี้ นายวิจักร อากัปกริยา รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย
นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
นางสาวธนาวรรษ์ จุลกัณห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก และ
ข้าราชการในสังกัดฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional