Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี จัดสัมมนาและศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ       เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย
นางรัตนา เหตุคุณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี จัดสัมมนาและศึกษา
ดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ในโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี
ปี 2552-2553 เพื่อให้บุคลากรและสมาชิกของสถาบันเกษตรกร รวมถึงบุคลากรของ
สำนักงานฯ มีองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี
โดยการนำ 7 มิติการปรับเปลี่ยนเชื่อมโยงกิจกรรมแต่ละมิติ เป็นกลไกขับเคลื่อนสนับสนุน
ให้สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
       ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน โดยมี 25 สหกรณ์ รวม 175 คน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ณ สหกรณ์โคนม
ในเขตปฏิรูปที่ดินลำพญากลาง จำกัด ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional