Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ลงนามพัฒนาการสหกรณ์ เสริมความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน               กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมก้าวไปพร้อมกับ 3 หน่วยงาน ร่วมพัฒนาการ
        สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไป
เมื่อ
        วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
        กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
                โดยมี นายวิจักร อากัปกริยา รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมในเวที
        ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
        สำนักงานใหญ่ นางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร
               ความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์รวมในการ
        พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมองค์การธุรกิจสหกรณ์
        และพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ โดยทั้ง 4 หน่วยงาน
        จะร่วมมือกันในกิจกรรมหลัก 6 ด้าน กล่าวคือ
ประการแรก การพัฒนาความรู้ให้กับ
        คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ รวมถึงบุคลากรของทั้ง 4 หน่วยงาน ให้มีศักยภาพ
        และความพร้อมในการส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถบริหารงานได้ด้วยตนเอง และเป็นที่
        พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริง
ประการที่สอง ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ตั้งแต่
        การผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจัดการตลาดอย่างครบวงจร

        ประการที่สาม ส่งเสริมการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับทั้ง 4 หน่วยงาน 
        ประการที่สี่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสหกรณ์อย่าง
        เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับทั้ง 4 หน่วยงาน ได้อย่างแท้จริง
        ประการที่ห้า สนับสนุนกลุ่มประชาชนเข้าสู่ขบวนการสหกรณ์
และประการสุดท้ายสนับสนุน
        การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการดำเนินธุรกิจ
        ระหว่างสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional