Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อำนาจเจริญ มุ่งสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ จัดโครงการขับเคลื่อนระดับสหกรณ์
Mobile Visit Day ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี
ปี 2552-2553 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และนำไปสู่พึ่งพาตนเอง
ได้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ณ สหกรณ์การเกษตรพนา จำกัด อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ
       ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ปี 2553 และลงนามเข้าร่วมโครงการ "พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี"
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของสหกรณ์ ซึ่งมีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
จำนวน 9 สหกรณ์ คือ 1 สหกรณ์ต้นแบบ และ 8 สหกรณ์เครือข่าย
       ทั้งนี้ นายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดโครงการฯ โดยมี นางอาภรณ์ ยอดธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
ให้การต้อนรับ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional