Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ภูเก็ต อบรมครูบัญชีอาสา...สร้างวิทยากรสอนแนะบัญชีต้นทุน       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตจัดอบรมครูบัญชีอาสาพร้อมกัน
3 อำเภอ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ภูเก็ต
       ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว จัดเพื่อให้ครูบัญชีอาสาทั้งสามอำเภอ คือ อำเภอกะทู้
อำเภอถลาง และอำเภอเมือง สามารถเป็นวิทยากรหลักและวิทยากรผู้ช่วยในการสอน
แนะการจัดทำบัญชีต้นทุนแก่เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ตลอดจน
สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบัน
เกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552-2553 ในการนี้
นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional