Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ แนะแนวทางการบริหารการเงิน-บัญชีสอดรับ 7 มิติการปรับเปลี่ยน      เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี
ปี 2552-2553 "Mobile Visit Day" ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจ
สอบกิจการ ผู้บริหารหรือตัวแทนของสถาบันศึกษา คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี สหกรณ์อำเภอบางบ่อ จำนวน 31 คน
       ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 2
ร่วมเสวนาโครงการฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานด้านการเงิน
การบัญชี โดยมุ่งสร้างสรรค์ชุมชนด้วยมิติการปรับเปลี่ยน 7 มิติ ได้แก่ มิติการสร้างมาตรฐาน
การทำบัญชีสถาบัน มิติการสร้างเครือข่ายสารสนเทศ มิติการสร้างความร่วมมือผู้ตรวจสอบ
กิจการ มิติการสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสมาชิก มิติสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มิติการ
สร้างความสนใจเกษตรกรรุ่นใหม่ (นักเรียนนักศึกษา) และมิติการสร้างอาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี โดยมีนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
ผู้สอบบัญชี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมในการเสวนาดังกล่าว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional