Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สกก.วิเศษชัยชาญ จำกัด ขานรับพลิกฟื้นธุรกิจผ่านกลไกการบัญชี พร้อมจูงมือเครือข่ายเข้าถึง 4 โอกาสปรับเปลี่ยนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เร่งพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไก
การบัญชี  สร้างความร่วมมือสหกรณ์เครือข่ายให้พร้อมเข้าถึงโอกาส
ทางองค์ความรู้  โอกาสการรวมกลุ่ม  โอกาสทุนดำเนินงาน  และโอกาส
เข้าถึงระบบตลาด   โดยล่าสุด  นำร่องที่สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ
จำกัด  จังหวัดอ่างทอง  โดยมี นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีตรวจบัญชี
สหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
       นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังว่า  
ปัจจุบันแม้เศรษฐกิจทั่วโลกจะเริ่มส่งสัญญาณในทางบวก  ซึ่งหลายฝ่าย
ต่างออกมาวิเคราะห์ว่าในปี 2553 จะดีขึ้นก็ตาม  แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังธุรกิจ
ของสหกรณ์ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  โดยเฉพาะ
ด้านระบบการควบคุมภายใน  การบริหารการเงินการบัญชี  ที่ต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส  และมีประสิทธิภาพ  รวมไปถึงการปลูกฝังวินัยทางการเงิน
แก่สมาชิกสหกรณ์และเครือข่าย
       สำหรับในภาคการเกษตรซึ่งมีระบบที่ซับซ้อนตามภาวะเศรษฐกิจ  มีการ
พัฒนาโครงสร้างการผลิต  การตลาด  และการแปรรูป  รวมถึงการเชื่อมโยง
โอกาสทางองค์ความรู้  การใช้ทรัพยากร  และทุนดำเนินงาน  ดังนั้น เมื่อมี
การรวมกลุ่มเป็นสถาบัน  จำเป็นต้องพัฒนาให้ธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง ซึ่งกลไกการบัญชีเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับธุรกิจของสถาบันเกษตรกร  ล่าสุด  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำร่องพลิกฟื้น
ธุรกิจสำหรับสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ  จำกัด  และสหกรณ์เครือข่าย 
โดยสร้างความร่วมมือด้านมาตรฐานการบัญชีเพื่อเริ่มจัดการโครงการอย่างมี
มาตรฐานภายใต้กลไกการบัญชี  7  มิติ
  
       กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการกลุ่มอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และสหกรณ์  การจำหน่ายและแสดงสินค้า
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการ
ภูมิปัญญาทางบัญชี" ระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง  และ
โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเขียนโครงงาน 13 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนระดับ
ประถม 5 แห่ง และระดับมัธยม 8 แห่ง พร้อมทั้งพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับ
โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเขียนโครงงานดังกล่าว โรงเรียนละ 10,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาเรื่องโครงการพลิกฟื้นธูรกิจสถาบันเกษตรกร
ผ่านกลไกการบัญชี  มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่  นางยุวดี  เสือพันธุ์เจริญ  ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด  นายธวัช  ศรีสว่าง  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสตรีอ่างทอง  นายอนุรุทธ  ด้วงทอง  เยาวชนนักเรียน  และ
นางพรวิภา  สุ่มทา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง  ผู้เข้าร่วมงาน
ประกอบด้วย คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน  ผู้นำและ
ผู้ตรวจสอบกิจกรรมสหกรณ์เครือข่าย  รวมทั้งคณาจารย์ และเยาวชนนักเรียน
ที่เข้าร่วมแข่งขันโครงงาน จำนวน 320 คน 
       "...การจัดการภาคสหกรณ์จะต้องดูแลใน 3 เรื่องหลัก ๆ เรื่องแรกคือ
ความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก  เรื่องที่ 2
คือ การบริหารความเสี่ยงทางด้านเครดิต  ทั้งในเรื่องของการกู้ยืมทุนร่วมกัน 
การจัดหาปัจจัยพึ่งพากัน  การทำตลาดในลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อกัน 
ล้วนยืนอยู่บนเครดิตทั้งสิ้น  เพราะฉะนั้นการดูแลเครดิตตัวเองเพื่อไม่ได้เกิด
ความเสี่ยง  การเก็บทุนสำรองไว้  การจัดการในเรื่องขององค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรวดเร็วมากขึ้น  และสุดท้ายคือการบริหารทางด้าน
การตลาด  ในเชิงการตลาดของสหกรณ์ภาคการเกษตรคือ  การสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินค้าซึ่งเป็นของสมาชิก  สหกรณ์นอกภาคการเกษตรคือ
เรื่องของการสร้างโอกาสเพื่อทำให้มีผลตอบแทนกลับสู่สมาชิกมีอัตรา
ที่สูงขึ้น  เพราะฉะนั้นภาพรวมหลัก ๆ ถึงแม้เศรษฐกิจจะดี  แต่ว่าภาคสหกรณ์
เอง  ก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในเรื่องของทุน  เรื่องของเครดิต  และเรื่องของ
การตลาด"  นายอนันต์  กล่าว

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional