Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.แพร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกฟื้นฯ      เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี
ปี 2552-2553 "Mobile Visit Day" โดยมีการเสวนาโครงการฯ พร้อมทั้งร่วมรับฟัง
ข้อแนะนำการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ลงนามความร่วมมือ
ในกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าวด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ฝ่าย
จัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จำกัด จำนวน 33 คน 
ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional