Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เปิดตลาดการค้า...สร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจให้กับสถาบันเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร
ผ่านกลไกการบัญชี ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง 209 แห่ง โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาให้สมาชิกนำกลไกทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์
ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมี
นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เป็นประธานเปิดงาน ณ สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด  อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

       นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง
เป็นประธานเปิดงานว่า  เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างการผลิต  การตลาด 
และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร  ซึ่งปัจจุบันมีระบบการบริหารจัดการธุรกิจ
ที่ซับซ้อนตามภาวะเศรษฐกิจ  เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้  มีการใช้ทรัพยากร 
ทุนของสถาบันเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีการดำเนินธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกได้ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยตนเอง  ร่วมคิดร่วมทำ  รวมกลุ่มเพื่อพึ่งพาสู่ความยั่งยืน
อย่างครบวงจรในภาคอีสานตอนล่าง  ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์   มหาสารคาม   ชัยภูมิ  และสุรินทร์  ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จึงได้จัดเสวนาสหกรณ์ต้นแบบและสหกรณ์เครือข่ายภายใต้โครงการพลิกฟื้น
ธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีระดับภาค  (Network  Meeting 
Day) ขึ้น ที่สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
เพื่อเป็นการแพร่กระจายการจัดการเชิงพื้นที่รายสินค้า ระหว่างสหกรณ์ ชุมชน 
ผู้บริโภค  กลุ่มธุรกิจ  ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าใจถึงกลไกทางบัญชีและสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์ให้เกิด
ความเข้มแข็ง  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการตรวจวัดฐานะการเงินของ
ครอบครัวสมาชิก และการประกอบอาชีพ อันนำไปสู่การสร้างวินัยทางการเงิน
แก่ตนเองและครอบครัว เกิดการสร้างเครือข่ายดำเนินธุรกิจ  การแลกเปลี่ยน
สินค้าระหว่างสถาบันเกษตรกร
       ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของภาคสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน  พิธีมอบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี 
วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมทั้งเวทีเสวนาโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบัน
เกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ผู้ร่วมเสวนาได้แก่  นางรุ่งอรุณ  สุจริตา ผู้จัดการ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด  ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
นางสมหวัง  สิงห์วงศ์  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด 
นางบุษบา  สองสีดา  ครูบัญชีดีเด่นระดับภาค  และนายประสพสิน   แม้นทิม
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3  โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน
       และที่สำคัญในงานดังกล่าวมีเวทีการเจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด
กับสหกรณ์การเมืองสุพรรณบุรี จำกัด จ.สุพรรณบุรี สหกรณ์การเกษตรบางเลน
จำกัด  จ.นครปฐม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพฯ
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  จ.ราชบุรี และ
กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และระหว่างชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรกระสัง
จำกัด และสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งนับว่าเป็นการ
บูรณาการการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและเป็นการ
เปิดตลาดการค้า  เป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจและการแลกเปลี่ยนสินค้า
อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายรายสินค้าระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์  อันจะส่งผล
ให้มีการพัฒนาธุรกิจของสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  เป็นอิสระ และพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
       "...ทิศทางของการเชื่อมโยงธุรกิจ ไม่ได้หยุดอยู่ที่บุรีรัมย์ เมื่อมองใน
5 จังหวัดแล้วก็มองไปถึงจังหวัดข้างเคียง  วันนี้เราต้องยอมรับว่าสหกรณ์ที่เข้า
โครงการ...ต้องมีเครดิตภาวะเศรษฐกิจทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ โดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะต้องนำสหกรณ์ที่ผ่านกระบวนการมาตรฐานบัญชีและ
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางการเงิน  สหกรณ์ด้วยกันก็จะมีความเชื่อมั่น
เพราะเขาทำธุรกิจพึ่งพา เพราะฉะนั้นประโยชน์ของกลไกการบัญชี จะทำให้
ตัวสหกรณ์สร้างเครดิตให้กับตัวเอง แล้วก็ทำธุรกิจในทุน แล้วก็สร้างกำไร
ได้มากขึ้น...
       ...วันนี้สหกรณ์ได้พัฒนาธุรกิจใหม่จากตัววิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้สร้างธุรกิจ
ของตัวเอง...เพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกสหกรณ์ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) คุณต้อง
บริหารทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  2) คุณต้องบริหารธุรกิจโดยยึดบนหลักของ
ทรัพยากรของเกษตรกรเป็นตัวตั้ง  และ 3) คุณต้องยืนอยู่บนระบบการควบคุม
ภายในที่น่าเชื่อถือ ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีเครดิต  อันนี้เป็นหลักของ B to B
(Business to Business)" 
นายอนันต์ กล่าว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional