Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีฯเร่งสร้างผู้สอบบัญชีอัดแน่นคุณภาพ มาตรฐาน     กรมตรวจบัญชีฯจัดสัมมนา บ่งชี้อนาคตเศรษฐกิจทาง
     การเงินสหกรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้บริหาร 
     ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
 

   นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาคธุรกิจ สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง และยังทำให้ธุรกิจของ
สหกรณ์เกิดความเสี่ยง แต่เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานอยู่ได้
โดยไม่กระทบกระเทือน เกิดความเสี่ยงน้อย และเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ระบบควบคุมภายในและระบบข้อมูลด้านบริหารการเงินการบัญชีที่ดี
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพเกิดความมั่นคง สหกรณ์มี
ความพึงพอใจในด้านการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี จากผู้สอบฯ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบฯภาคเอกชน
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์
ปี 2553-2554 
       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง
บ่งชี้อนาคตเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ไทย (Indicating Future of
the Financial Economic of Thai Cooperatives) ขึ้นในวันที่ 
30 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี-รังสิต หลักสี่
กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งจัดจ้างผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องจำนวน 800 คน โดยการสัมมนาดังกล่าว เพื่อทำให้สหกรณ์
มีศักยภาพด้านการบริหาร จัดการ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้
       “การสร้างสรรค์ระบบจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้นต้องยืนอยู่บน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำมาพัฒนาสู่ความยั่งยืน
อยู่บนพื้นฐานการให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิต ระบบการจัดการธุรกิจ การตลาดที่มีการผลิต
และรูปแบบการจัดการธุรกิจกลุ่มให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมั่นคง
และยังยืน”
       อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวต่ออีกว่า ในปีที่ผ่านมา
พบว่ามีจำนวนสหกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.04 จากจำนวนสหกรณ์ 719 แห่ง
เพิ่มขึ้นเป็น  784 แห่ง จากจำนวนสมาชิก  2,865,978 คน
เพิ่มขึ้นเป็น 2,973,992 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77 สำหรับทุน
ดำเนินงานจากเดิม 880,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 976,418 ล้านบาท
หรือร้อยละ10.94 แยกเป็นทุนภายใน 91,865 ล้านบาท และ
ทุนภายนอก 4,385 ล้านบาท ส่วนธุรกิจของสหกรณ์คิดเป็น
จำนวนเงิน  894,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,016,425 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ13.67 ซึ่งหากมองผ่านกลไกการบัญชี พบว่า
ธุรกิจของสหกรณ์มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มในเชิงบวก
ดังนั้นจึงเป็นบทพิสูจน์ได้ว่ากลไกการพึ่งพาตนเอง ร่วมคิด ร่วมทำ
การรวมกลุ่ม การบัญชีที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นผลทำให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตได้อย่างเข้มแข็ง

 


 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional