Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"       เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
แก่ผู้บริหารและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบบทบาทภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร
ผ่านกลไกการบัญชี รวมทั้งให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับสถาบันเกษตรกร และระหว่างสถาบันเกษตรกรด้วยกันเอง ตลอดจน
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
สถาบันเกษตรกร  โดยมี 
นางสาวนารี  แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ตรัง 
ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 145 คน 
ณ โรงแรมเดอะแกรนด์เอ็ม.พี.รีสอร์ท อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional