Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
เครือข่ายชมรมผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่ สตท.2 ระดมสมอง...หารือแนวทางการดำเนินงานชมรมฯ       เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดประชุม
เครือข่ายชมรมผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เครือข่าย
ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งประกอบไปด้วย
นายชัยชนะ  ศรีภักดี ประธาน
กรรมการ
และสมาชิกเครือข่ายชมรมผู้ตรวจสอบกิจการทั้ง 9 จังหวัด ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์  โดยมี 
นางสาวสมรัก  เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 
ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน
แก่เครือข่ายชมรมผู้ตรวจสอบกิจการในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional