Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ขับเคลื่อน “โครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์” ภายใต้การพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร ปี 52-53          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ได้เป็นประธานเปิดงาน
“โครงการหนึ่งสหกรณ์
   หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์”
ภายใต้การพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร ปี 52 – 53 
   ณ สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
         
นายศุภชัย  โพธิ์สุ กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรของพ่อแม่
   พี่น้องเกษตรกรซึ่งนับวันต้องต่อสู้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จึงขอ
   แสดงความห่วงใยและขอสนับสนุนให้การดำรงชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมี
   ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  สิ่งที่จะช่วยทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสามารถยืนหยัด
   อยู่ได้อย่างมีความสุข  ประสบความสำเร็จได้ต้องพิจารณา 4 – 5 เรื่องหลัก 
   ประการแรก ทำอย่างไรจะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุนลงได้
   ประมาณ 10 % เพื่อลดรายจ่าย  ประการที่สอง ทำอย่างไรจะช่วยให้พ่อแม่พี่น้อง
   เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่เดิมประมาณ 10 – 15 % เพื่อสร้าง
   รายได้เพิ่ม  ประการที่สาม  ทำอย่างไรจะทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับการดูแล
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ  การปรับปรุงคุณภาพดิน การดูแลเรื่อง
   พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์   การลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย  การจัดการที่ดินทำกิน  ประการที่สี่ 
   ทำอย่างไรจะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม
   จัดตั้งสถาบันเกษตรกร  ไม่ว่าจะเป็นในรูปสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
   เพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและการร่วมกันซื้อร่วมกันขาย
          วันนี้ สมควรสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่มีความจำเป็นและสำคัญ คือ
   โครงการหนึ่งสหกรณ์หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2552 – 2553  เพื่อช่วยให้เกษตรกร
   สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดรายจ่ายร้อยละ 10 และเพิ่ม
   รายได้ร้อยละ 10 โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน รวม 209 สหกรณ์ แบ่ง
   เป็นสหกรณ์ทั่วประเทศ 57 จังหวัด ๆ ละ 2 สหกรณ์ รวม 114 สหกรณ์  และสหกรณ์
   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ๆ ละ 5 สหกรณ์ รวม 95 สหกรณ์ โดย
   หน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์  สนับสนุนในด้านการ
   พัฒนาธุรกิจการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  สนับสนุน
   ในด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชีและการเสริมสร้างภูมิปัญญา
   ทางบัญชีต้นทุน  กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนในด้านการพัฒนาทางเลือกการใช้ปุ๋ย
   อินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสม และ
กรมวิชาการ
   เกษตร
สนับสนุนด้านการพัฒนาทางเลือกใช้ปุ๋ยที่มีมาตรฐานและการจัดการเพิ่ม
   ผลผลิตโดยการผลิตพืชเศรษฐกิจของชุมชน
          “การพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร จะนำมาซึ่งการสร้างสหกรณ์ต้นแบบที่
   สามารถประสบผลสำเร็จจนเป็นตัวอย่างและที่เรียนรู้ของสหกรณ์อื่นได้ โดยจะเน้น
   การสร้างวินัย 2 ประการ ได้แก่ วินัยการสหกรณ์  เน้นการสร้างมาตรฐานการรวมกลุ่ม
   และการจัดการธุรกิจกลุ่ม เพื่อสร้างความโปร่งใสให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด 
   และวินัยทางการเงินของสมาชิก  โดยเน้นการสร้างมาตรฐานภูมิปัญญาทางบัญชี
   เพื่อรู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้ต้นทุน อันจะทำให้เกิดการออม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
   ดำเนินงานโครงการนี้  จะก่อให้เกิดรูปธรรม โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือภาค
   ประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างครูอาสาสมัครด้านบัญชีในชุมชน ระดับอำเภอ
   และระดับหมู่บ้าน ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถสนับสนุนกระบวนการสหกรณ์
   ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป”  นายศุภชัย กล่าว


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional