Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเปิดประชุมสมาชิกข่ายงาน NEDAC          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการประชุม
   NEDAC General Assembly และการสัมมนาเรื่อง National Policies/Planning
   for Development of Agricultural Cooperatives/Farmers' Organization 
   โดยมี
นายศุภชัย  โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและสัมมนา ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค
   กรุงเทพมหานคร
          การประชุมและสัมมนาดังกล่าวจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
   ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกข่ายงานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่ง
   ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (NEDAC) ในการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในภูมิภาค
   เอเชียและแปซิฟิกให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้ผู้แทนจากประเทศสมาชิกข่ายงานฯ
   ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาสหกรณ์การเกษตร
   ในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร และ
   การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม
   ถึงวันที่ 5 กันยายน 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional