Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ราชบุรี สอนแนะ...จดบัญชี...ช่วยให้รู้จักการใช้เงินอย่างเพียงพอ          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี นำโดย
   นางวันเพ็ญ  จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ
   ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
   ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมทั้งให้บริการ
   ปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับ
   เกษตรกร เยาวชนนักเรียน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้รู้จักการจดบันทึกบัญชีและ
   นำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน สร้างวินัยทางการเงิน รู้จักใช้จ่ายเงิน
   อย่างมีเหตุมีผล นำไปสู่การออมและการดำเนินชีวิตรวมทั้งประกอบอาชีพตามแนวปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
   จังหวัดราชบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional