Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการเผยแพร่ความรู้บัญชีครัวเรือน          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
   ส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี"
   พร้อมทั้งให้บริการปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
   ประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร  เยาวชนและประชาชนทั่วไป  โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร
   เยาวชน และประชาชนได้รับความรู้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผน
   การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ สร้างวินัยทางการเงิน อันจะนำไปสู่การออม
   และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
   นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธาน
   เปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional