Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กษ.จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ          เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ
   สำนักงานเกษตรมีนบุรี จัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ”  
   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
   ประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจ
   การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนของตนเอง และเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์
   ที่แท้จริงของการลงบัญชี  เพื่อสร้างเงินออมในอนาคตได้ อันจะส่งผลให้การ
   ดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวเป็นไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
   เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก แขวงกระทุ่มราย 
   เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร   
          
ภายในงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม
   ส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้การสอนบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชี
   รับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตหนองจอก
   และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเกมส์เพื่อความบันเทิง ซึ่งได้รับความสนใจ
   จากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional