Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ชมรมครูบัญชีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ชมรมครูบัญชีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุม
   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการทำหน้าที่ครูบัญชีระหว่างสมาชิกในชมรม
   พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการประชาสัมพันธ์ชมรมครูบัญชีฯ ให้มีความเข้มแข็ง
   และเป็นที่รู้จักมากขึ้น  การประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ และได้รับเกียรติจาก
นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง
   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
   ความรู้ พร้อมให้แนวคิดในการดำเนินงานแก่ชมรมครูบัญชีฯ ณ ห้องประชุม
   สำนักงานตรวบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional