Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตาก จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบัญชี          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากได้จัด
   ให้มีพิธีเปิดการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์
   อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
   ระหว่างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ร่วมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
   เพื่อขยายการเรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนแก่ชุมชนและนักเรียน
   ในโรงเรียน การจัดสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 21-24
   สิงหาคม 2552
          ทั้งนี้ได้นำผู้เข้าสัมมนาไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราช-
   ประสงค์หุบกระพง พระราชวังนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   และอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เพื่อจะได้นำแนวทาง
   หรือวิธีการมาปรับใช้ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
   ธรรมชาติในท้องถิ่น โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเข้าร่วมการสัมมนา
   ในครั้งนี้ จำนวน 34 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional