Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ตรวจบัญชีสหกรณ์เร่งเครื่องทำแผน Road Map ปี 53 เน้นลดข้อบกพร่อง มุ่งขับเคลื่อนงานอย่างมีคุณภาพ          นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำหนดเส้นทางการทำงาน (Road Map) ปี 53
   ด้วยการตั้งเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสถาบันเกษตรกรใน 3 ส่วน
   ได้แก่
1.งานสอบบัญชี เตรียมสร้าง IT Provider หรือพนักงานที่มีความสามารถ
   ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สหกรณ์มีความพร้อมในการสอบบัญชี
   ด้วยการจัดการบนมาตรฐานการบัญชี   การวางรูปแบบบัญชี   และการปฏิบัติงาน
   สอบบัญชีบนมาตรฐาน CAQC 53 ได้
2.การแก้ไขปัญหาสถาบันเกษตรกร
   ในโครงการพลิกฟื้นสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี 1,600 แห่ง
   จะต้องจับต้องได้ในเชิงคุณภาพ และลดจำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องลง

   และ
3. งานภูมิปัญญาทางบัญชี ภายใต้โครงการพลิกฟื้นสถาบันเกษตรกร
   ผ่านกลไกทางบัญชี เน้นขับเคลื่อนผ่านสหกรณ์ต้นแบบและสหกรณ์เครือข่าย
   และปรับอัตราส่วนจากบัญชีครัวเรือนให้เป็นบัญชีต้นทุนอาชีพเพิ่มขึ้น
   โดยเน้นบัญชีต้นทุนรายสินค้าให้มีมากขึ้นตามลำดับ

          นอกจากนี้ ได้จัดทำ Road Map รายไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1
   (ต.ค. – ธ.ค.52) ด้านงานสอบบัญชีเป้าหมายจำนวน 11,412 แห่ง จะต้อง
   ดำเนินงานให้แล้วเสร็จประมาณ 10%, โครงการพลิกฟื้นสถาบันเกษตรกร
   ผ่านกลไกทางบัญชี 1,600 แห่ง จะต้องมีสหกรณ์ต้นแบบ 76 แห่งทั่วประเทศ
   พร้อมแก้ไขข้อบกพร่อง 30% และขับเคลื่อนวางมาตรฐานระบบควบคุมภายใน
   วิสาหกิจชุมชน 608 แห่งให้ได้ 50 %, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CAD HUB)
   ระยะแรกเริ่มดำเนินการในระดับภาคและมีจังหวัดต้นแบบ, โครงการเสริมสร้าง
   ภูมิปัญญาทางบัญชี จะดำเนินการกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกในโครงการพลิกฟื้นฯ
   ในสหกรณ์เป้าหมาย 1,600 แห่ง สถาบันการศึกษา 1,600 แห่ง และรายบุคคล
   600,000 คน โดยจะเสริมสร้างภูมิปัญญาให้ได้อย่างน้อย 50% และโครงการต่างๆ
   อาทิ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
   โครงการศิลปาชีพ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และโครงการปาล์มน้ำมัน
   จะดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างน้อยประมาณ 30% ซึ่งแนวทางการทำงานทั้งหมดนี้
   คาดว่าแล้วเสร็จได้เกือบ 100% ภายในไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย. – มิ.ย.53)

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional