Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จ
   พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จทรงเยี่ยมและ
   ติดตามการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว”  โดยมี
   นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทูลเกล้า
   ถวายรายงานการดำเนินงานโครงการดังกล่าว  ณ บ้านเกาะแก้ว หมู่ 10
   ตำบลห้วยร่วม  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552
  
           การนี้ นายมนัส  ยลพัธน์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   นครสวรรค์
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional