Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี บูรณาการการทำงานส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกร           เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี 
   บูรณาการการทำงานร่วมกับ  ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 8 โดยส่งเสริมความรู้
   การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านหนองอุดม
   ตำบลหนองเหียง  และหมู่บ้านหนองบก ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม
   จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการดำรงชีวิต
   ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน อันจะนำไปสู่
   การพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเกษตรกรจาก 2 หมู่บ้าน
   ดังกล่าวเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน โดยมีข้าราชการสำนักงานตรวจบัญ
   ชีสหกรณ์ชลบุรีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional