Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจฯ ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักบริหารกลาง จัดกิจกรรมส่งเสริม
   สุขภาพเชิงรุกให้กับบุคลากรในสังกัด 
โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการ
   สาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต เจาะเลือด
   ตรวจภาวะน้ำตาลในเลือด  ตรวจสมรรถภาพทางร่างกาย ประเมินภาวะและ
   ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ  พร้อมทั้งให้บริการตรวจวัดสายตา ซึ่งบุคลากร
   ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมและขอรับบริการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก
   ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เมื่อวันที่ 15
   กรกฎาคม 2552 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional